Projectes web: Roger Vallès

Procés de treball per al redisseny del web del Macba, dut a terme per Roger Vallès dins l’assignatura de Projectes web.

Proceso de trabajo para el rediseño de la web del Macba, llevado a cabo por Roger Vallès en la asignatura de Proyectos web.

Projectes web: Anna Ferrer

Procés de treball per al redisseny del web d’un restaurant-bodega, dut a terme per Anna Ferrer dins l’assignatura de Projectes web.

Proceso de trabajo para el rediseño de la web de un restaurante-bodega, llevado a cabo por Anna Ferrer en  la asignatura de Proyectos web.

Projectes web: Gerard Adell

Procés de treball per al redisseny del web del Macba, dut a terme per Gerard Adell dins l’assignatura de Projectes web.

Proceso de trabajo para el rediseño de la web del Macba, llevado a cabo por Gerard Adell en  la asignatura de Proyectos web.

Projectes web, Cecilia Górriz

Procés de treball per al redisseny del web d’una casa rural, dut a terme per Cecilia Górriz dins l’assignatura de Projectes web.

Proceso de trabajo para el rediseño de la web de una casa rural, llevado a cabo por Cecilia Górriz en la asignatura de Proyectos web.

Projectes web, Elena Sancho

Resultat del procés de treball d’Elena Sancho a l’assignatura de Projectes web. El projecte consistia en la creació d’un web per a unes bodegues, des del briefing fins a la maquetació en HTML + CSS. A l’Elena Sancho també la podeu trobar a www.tatabi.es

Resultado del proceso de trabajo de Elena Sancho en la asignatura de Proyectos web. El proyecto consistía en la creación de una web para unas bodegas, desde el briefing hasta la maquetación en HTML + CSS. A Elena Sancho también la podéis encontrar en www.tatabi.es

Títols de crèdit assignatura vídeo

Mostra de projectes de recreació de títols de crèdit de pel·licules realitzats l’assignatura Video, del Postgrau en Disseny web i publicacions digitals, impartida per Marcel Juan.

Muestra de proyectos de recreación de títulos de crédito de películas realizados en la asignatura Video, del Postgrado en Diseño web y publicaciones digitales, impartida por Marcel Juan.

Donde viven los monstruos from Anna Ferrer on Vimeo.


movie credits _ Highlander (alternative version) from llcc1980 on Vimeo.


Untitled from Humberto Vanhuten on Vimeo.


cgorriz creditos from Cecilia on Vimeo.


rodrigo d no futuro from xato grafico on Vimeo.

Arts Gràfiques – Projecte final / Artes Gráficas – Proyecto final

El projecte final de l’assignatura té com a objectiu l’aprofundiment tècnic sobre algun dels temes tractats o no en la teoria donada a classe perquè l’estudiant entengui d’una manera més concreta, alguna de les parts de la producció gràfica, parlant amb fabricants, proveïdors, recollint mostres, visitant impremtes o tallers especialitzats, etc.

El proyecto final de la asignatura tiene como objetivo la profundización técnica sobre alguno de los temas tratados o no en la teoría dada en clase para que el estudiante entienda de una manera más concreta, alguna de las partes de la producción gráfica, hablando con fabricantes, proveedores, recogiendo muestras, visitando imprentas o talleres especializados, etc.

___________________________
SANTIAGO AMAYA

“LIBROS POP-UP”


Estudi de la història d’aquests llibres en moviment, que requereixen una gran feina prèvia d’arquitectura i un procés de producció molt especial. La posada en pràctica d’algun d’aquests pop-ups per part de l’estudiant va suposar un repte que es va veure recompensat per un gran resultat.

Estudio de la historia de estos libros en movimiento, que requieren una gran trabajo previo de arquitectura y un proceso de producción muy especial. La puesta en práctica de alguno de estos pop-ups por parte del estudiante supuso un reto que se vio recompensado por un gran resultado.

___________________________
JORDI MASDÉU

“TINTES PANTONE”

“Tinc fascinació pels colors i les tintes i tenia curiositat per investigar sobre aquest tema “.

“Tengo una pequeña fascinación por los colores y las tintas y tenía curiosidad por investigar sobre este tema”.

___________________________
CECILIA GÓRRIZ

“IMPRESIÓN ECOLÓGICA ¿UTOPÍA O REALIDAD?”

“Poden les impremtes reduir la quantitat de residus que generen? De quina manera afecten el medi ambient? És evitable? Quines alternatives tenim? És, realment, la proposta ecològica actual (màquines waterless i tintes amb base vegetal) una alternativa vàlida al offset tradicional? ”

“¿Pueden las imprentas reducir la cantidad de residuos que generan? ¿De qué manera afectan al medio ambiente? ¿Es evitable? ¿Qué alternativas tenemos? ¿Es, realmente, la propuesta ecológica actual (máquinas waterless y tintas con base vegetal) una alternativa válida al offset tradicional?”

Arts gràfiques – Marta Brinchi

Projecte d’investigació de Marta Brinchi, dins l’assignatura Arts Gràfiques, impartida per Lluc Massaguer.

Proyecto de investigación de Marta Brinchi, dentro de la asignatura Artes Gráficas, impartida por Lluc Massaguer.

“LA SERIGRAFÍA Y EL CARTEL”

Estudi sobre la serigrafia i la seva relació amb la història del cartell. La posada en pràctica d’aquest sistema d’impressió sobre un suport poc habitual fa que sorgeixin una sèrie d’imprevistos que no es poden descobrir des de la teoria.

Estudio sobre la serigrafía y su relación con la historia del cartel. La puesta en práctica de este sistema de impresión sobre un soporte poco habitual hace que surjan una serie de imprevistos que no se pueden descubrir desde la teoría.

Arts gràfiques – Humberto García

Projecte d’investigació d’Humberto García, dins l’assignatura Arts Gràfiques, impartida per Lluc Massaguer.

Proyecto de investigación de Humberto García, dentro de la asignatura artes Gráficas, impartida por Lluc Massaguer.

“LAS PAREDES HABLAN – STENCIL”

Estudi de l’origen de l’Stencil, la seva història i artistes que l’han utilitzat, així com la seva part més tècnica i consells per a utilitzar-la com:

1. Reuneix una placa radiogràfica, acetat, o cartró, un cúter, cinta d’emmascarar, aerosol i la teva idea.
2. Dibuixa el teu disseny a la plantilla i talla la imatge.
3. Fica-ho tot a la teva bossa, espera que es faci de nit i busca una paret.
4. Recolza el motlle o stencil a la paret i ruixa la placa des d’uns deu cm.

Estudio del origen de la Stencil, su historia y artistas que la han utilizado, así como su parte más técnica y consejos prácticos pera utilitzarla como:

1. Junta una placa radiográfica, acetato, o cartón; un cutter, cinta de enmascarar, aerosol y tu idea.
2. Dibuja tu diseño en la plantilla y corta la imagen.
3. Mete todo a tu bolso, espera que se haga de noche, busca una pared.
4. Apoya el molde o stencil en la pared, rocia la placa desde unos diez cm.