Sessió amb expert en dret financer i tributari / Sesión con un experto en derecho financiero y tributario

L’últim dia de classe, abans de les presentacions finals de l’assignatura d’Anàlisi i Gestió de Projectes de Disseny, impartida per Anna Llàcer, en Jorge Pérez Garcia (Socio de Centell -Folch advocats i Professor Associat de Dret Financer i Tributari de la UB) va venir a fer una xerrada sobre els nostres drets i obligacions en matèria econòmica. Dues hores de resoldre dubtes, mites i rumors, van ser útils per a tots.

El último día de clase, antes de las presentaciones finales de la asignatura de Análisis y Gestión de Proyectos de Diseño, impartida por Anna Llàcer, Jorge Pérez García (Socio de Centelles-Folch abogados y Profesor Asociado de Derecho Financiero y Tributario de la UB) vino a dar una charla sobre nuestros derechos y obligaciones en materia económica. Dos horas de resolver dudas, mitos y rumores, fueron útiles para todos.

Conferència: ¿Negociación?

Conferència Jordi Pous

Abans d’acabar el mes de desembre, dins l’assignatura d’Anàlisi i Gestió de Projectes de Disseny, impartida per Anna Llàcer, vam tenir la visita de Jordi Pous. Un profesional que a través de la seva dilatada experiència, gestionant el departament de suministres d’una xarxa bancària de 3.500 oficines, coordinant un departament comercial i dirigint l’àrea de compras de Sumasa, ens va donar una sessió magistral sobre la negociació. Ens va ensenyar a com preparar-nos per una negociació, a com dominar les fases del procés, a conèixer les solucions a les quals podem arribar, a superar el “no”, és a dir, a tot allò que a la pràctica ens serà ben útil en el nostre dia a dia, i és que tal i com ell deia: “la vida és una constant negociació”.

Antes de acabar el mes de diciembre, dentro de la asignatura de Análisis y Gestión de Proyectos de Diseño, impartida por Anna Llàcer, tuvimos la visita de Jordi Pous. Un profesional que a través de su dilatada experiencia, gestionando el departamento de suministros de una red bancaria de 3.500 oficinas, coordinando un departamento comercial y dirigiendo el área de compras de Sumasa, nos dio una sesión magistral sobre la negociación. Nos enseñó a cómo prepararnos para una negociación, a como dominar las fases del proceso, a conocer las soluciones a las que podemos llegar, a superar el “no”, es decir, a todo lo que en la práctica nos será muy útil en nuestro día a día, y es que tal y como él decía: “la vida es una constante negociación”.

Arts Gràfiques – Projecte final / Artes Gráficas – Proyecto final

El projecte final de l’assignatura té com a objectiu l’aprofundiment tècnic sobre algun dels temes tractats o no en la teoria donada a classe perquè l’estudiant entengui d’una manera més concreta, alguna de les parts de la producció gràfica, parlant amb fabricants, proveïdors, recollint mostres, visitant impremtes o tallers especialitzats, etc.

El proyecto final de la asignatura tiene como objetivo la profundización técnica sobre alguno de los temas tratados o no en la teoría dada en clase para que el estudiante entienda de una manera más concreta, alguna de las partes de la producción gráfica, hablando con fabricantes, proveedores, recogiendo muestras, visitando imprentas o talleres especializados, etc.

___________________________
SANTIAGO AMAYA

“LIBROS POP-UP”


Estudi de la història d’aquests llibres en moviment, que requereixen una gran feina prèvia d’arquitectura i un procés de producció molt especial. La posada en pràctica d’algun d’aquests pop-ups per part de l’estudiant va suposar un repte que es va veure recompensat per un gran resultat.

Estudio de la historia de estos libros en movimiento, que requieren una gran trabajo previo de arquitectura y un proceso de producción muy especial. La puesta en práctica de alguno de estos pop-ups por parte del estudiante supuso un reto que se vio recompensado por un gran resultado.

___________________________
JORDI MASDÉU

“TINTES PANTONE”

“Tinc fascinació pels colors i les tintes i tenia curiositat per investigar sobre aquest tema “.

“Tengo una pequeña fascinación por los colores y las tintas y tenía curiosidad por investigar sobre este tema”.

___________________________
CECILIA GÓRRIZ

“IMPRESIÓN ECOLÓGICA ¿UTOPÍA O REALIDAD?”

“Poden les impremtes reduir la quantitat de residus que generen? De quina manera afecten el medi ambient? És evitable? Quines alternatives tenim? És, realment, la proposta ecològica actual (màquines waterless i tintes amb base vegetal) una alternativa vàlida al offset tradicional? ”

“¿Pueden las imprentas reducir la cantidad de residuos que generan? ¿De qué manera afectan al medio ambiente? ¿Es evitable? ¿Qué alternativas tenemos? ¿Es, realmente, la propuesta ecológica actual (máquinas waterless y tintas con base vegetal) una alternativa válida al offset tradicional?”

Arts gràfiques – Marta Brinchi

Projecte d’investigació de Marta Brinchi, dins l’assignatura Arts Gràfiques, impartida per Lluc Massaguer.

Proyecto de investigación de Marta Brinchi, dentro de la asignatura Artes Gráficas, impartida por Lluc Massaguer.

“LA SERIGRAFÍA Y EL CARTEL”

Estudi sobre la serigrafia i la seva relació amb la història del cartell. La posada en pràctica d’aquest sistema d’impressió sobre un suport poc habitual fa que sorgeixin una sèrie d’imprevistos que no es poden descobrir des de la teoria.

Estudio sobre la serigrafía y su relación con la historia del cartel. La puesta en práctica de este sistema de impresión sobre un soporte poco habitual hace que surjan una serie de imprevistos que no se pueden descubrir desde la teoría.

Arts gràfiques – Humberto García

Projecte d’investigació d’Humberto García, dins l’assignatura Arts Gràfiques, impartida per Lluc Massaguer.

Proyecto de investigación de Humberto García, dentro de la asignatura artes Gráficas, impartida por Lluc Massaguer.

“LAS PAREDES HABLAN – STENCIL”

Estudi de l’origen de l’Stencil, la seva història i artistes que l’han utilitzat, així com la seva part més tècnica i consells per a utilitzar-la com:

1. Reuneix una placa radiogràfica, acetat, o cartró, un cúter, cinta d’emmascarar, aerosol i la teva idea.
2. Dibuixa el teu disseny a la plantilla i talla la imatge.
3. Fica-ho tot a la teva bossa, espera que es faci de nit i busca una paret.
4. Recolza el motlle o stencil a la paret i ruixa la placa des d’uns deu cm.

Estudio del origen de la Stencil, su historia y artistas que la han utilizado, así como su parte más técnica y consejos prácticos pera utilitzarla como:

1. Junta una placa radiográfica, acetato, o cartón; un cutter, cinta de enmascarar, aerosol y tu idea.
2. Dibuja tu diseño en la plantilla y corta la imagen.
3. Mete todo a tu bolso, espera que se haga de noche, busca una pared.
4. Apoya el molde o stencil en la pared, rocia la placa desde unos diez cm.

Presentació de Projectes d’aplicacions gràfiques

Per tancar l’assignatura de Projectes d’aplicacions gràfiques, impartida per Martí Ferré, el 21 de desembre es fa fer una presentació pública dels resultats obtinguts en l’estudi de redisseny de la imatge gràfica (cartells, catàleg, senyalització i pack) del Tibidabo.

——-

Para cerrar la asignatura de Proyectos de aplicaciones gráficas, impartida por Martí Ferré, el 21 de diciembre se hizo una presentación pública de los resultados obtenidos en el estudio de rediseño de la imagen gráfica (carteles, catálogo, señalización y pack) del Tibidabo.

Visita – Arts Gràfiques Orient

El 20 de desembre, dins l’assignatura Arts Gràfiques, impartida per Lluc Massaguer, vam visitar Arts Gràfiques Orient, empresa que fa més de 50 anys que viu la impressió amb intensitat, i que ha treballat amb la majoria dels grans estudis gràfics, en innombrables projectes, molts d’ells premiats en diverses ocasions.

En Josep Amat ens va explicar com s’han atrevit a fer allò que els altres deien que no era possible, a imprimir sobre nous suports, a combinar materials impossibles,…

——-

El 20 de diciembre, dentro de la asignatura Artes Gráficas, impartida por Lluc Massaguer, visitamos Arts Gràfiques Orient, empresa que hace más de 50 años que vive la impresión con intensidad, y que ha trabajado con la mayoría de los grandes estudios gráficos, en innumerables proyectos, muchos de ellos premiados en varias ocasiones.

Josep Amat nos explicó cómo se han atrevido a hacer lo que otros decían que no era posible, imprimir sobre nuevos soportes, a combinar materiales imposibles, …

Propostes senyalització / Propuestas señalización

Propostes de senyalització per al parc d’atraccions Tibidabo, dins l’assignatura Projectes d’aplicacions gràfiques, impartida per Martí Ferré.

Propuestas de señalización para el Parque de atracciones Tibidabo, dentro de la asignatura Proyectos de aplicaciones gráficas, impartida por Martí Ferré.

Cartells a Anàlisi i Gestió / Carteles en Análisis y Gestión

Cartells creats a partir de varis articles que parlaven de la gestió d’estudis de disseny gràfic, escrits per diferents dissenyadors de renom. L’objectiu del projecte de classe era investigar sobre l’estudi i fer un cartell  considerant l’article llegit i l’estil gràfic de cadascun d’ells. Assignatura: Anàlisi i Gestió, impartida per Anna Llàcer.

——-

Carteles creados a partir de varios artículos que hablaban de la gestión de estudios de diseño gráfico, escritos por diferentes disseñadores de renombre. El objetivo del proyecto de clase era investigar sobre el estudio y hacer un cartel  considerando el artículo leído y el estilo gráfico de cada uno de ellos. Asignatura: Análisis y Gestión, impartida por Anna Llàcer.

Jordi Masdeu
Jordi Masdeu
Humberto Garcia
Humberto Garcia
Elisenda Muns
Elisenda Muns

Projectes d’identitat gràfica – Cecilia Górriz

Proposta, de Cecilia Górriz, de redisseny de la identitat pel parc d’atraccions Tibidabo, dins l’assignatura Projectes d’Identitat Gràfica, impartida per Xavier Alamany.

L’encàrrec era reconduir la identitat de Tibidabo cap a una visió més tecnològica, imaginativa i participativa.

Propuesta, de Cecilia Górriz, de rediseño de la identidad para el parque de atracciones Tibidabo, dentro de la asignatura Proyectos de Identidad Gráfica, impartida por Xavier Alamany.

El encargo era reconducir la identidad de Tibidabo hacia una visión más tecnológica, imaginativa y participativa.